Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen

  1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, orderbevestiging, bestelbon of overeenkomst tussen TriLED NV, met maatschappelijke zetel te Industrieweg 57/B, B-3583 Beringen-Paal en (hierna “TriLED”) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

  1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

  1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  1.4 De niet-toepassing door TriLED van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

  1.5 Tenzij een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders voorziet, kan de Klant zijn overeenkomst(en) met TriLED of enige daaruit voortvloeiende rechten of plichten slechts aan derden overdragen mits de voorafgaande schriftelijke toestemming van TriLED. TriLED heeft het recht om aan haar eventuele goedkeuring voorwaarden te koppelen en/of bijkomende zekerheden te eisen. TriLED heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde aan enige derde over te dragen mits schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

  1.6 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017 en blijven van kracht totdat zij vervangen worden door TriLED. TriLED heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen en/of te vervangen mits eenvoudige kennisgeving aan de Klant zonder dat de Klant het recht heeft om de afgesloten overeenkomst te beëindigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten voor zover dit de nakoming van verplichtingen betreft die nog niet zijn aangevangen.

 2. Totstandkoming van overeenkomsten

  2.1 Alle aanbiedingen van TriLED zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Aanbiedingen blijven slechts geldig voor een termijn van veertien (14) dagen tenzij schiftelijk anders aangegeven door TriLED. Orders van een Klant binden TriLED evenmin. Tussen TriLED en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door TriLED van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst.

  2.2 Elke annulering van een bestelling of opdracht dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door TriLED. In geval van een door TriLED aanvaarde annulering is de Klant aan TriLED, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, steeds een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totale prijs van de opdracht verschuldigd, onverminderd het recht van TriLED om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen.

  2.3 Indien TriLED in het kader van een aanbieding of offerte tekeningen, ontwerpen, technische omschrijvingen en/of berekeningen aan de Klant verstrekt, geldt dat deze stukken eigendom blijven van TriLED en de Klant de inhoud van deze stukken niet aan derden meedeelt, tenzij TriLED daartoe haar voorafgaande toestemming heeft gegeven.

 3. Omschrijving van prestaties

  3.1 Een beschrijving van de te leveren goederen en/of de uit te voeren werken is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen TriLED en de Klant.

  3.2 Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen TriLED en de Klant.

 4. Prijs en bestelling

  4.1 De bestellingen en/of de werken worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, orderbevestiging en/of overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door TriLED vermelde prijzen exclusief BTW. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van TriLED is steeds ten laste van de Klant.

  4.2 TriLED behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de offerte, orderbevestiging en/of overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

  4.3 Indien de Klant na de initiële bestelling en/of opdracht wijzigingen wenst aan te brengen, zullen deze wijzigingen enkel worden doorgevoerd indien (i) TriLED hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat TriLED alle prijsaanpassingen en kosten die de wijzigingen met zich meebrengen integraal aan de Klant kan doorrekenen.

  4.4 Meerwerk zal steeds tegen de dan geldende tarieven worden verricht. TriLED zal de geldende tarieven aan de Klant meedelen, voordat de werkzaamheden zullen aanvangen. 4.5 De leveringstermijnen worden door TriLED enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden TriLED derhalve niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen in hoofde van TriLED in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. De levering kan door TriLED worden opgeschort zolang de Klant nog enige verplichting jegens TriLED dient te voldoen. 4.6 TriLED behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om beroep te doen op onderaannemers naar eigen keuze voor de uitvoering van haar prestaties.

 5. Betaling en eigendomsvoorbehoud

  5.1 Behoudens afwijkende bepaling in de orderbevestiging, de overeenkomst of op de factuur, geschiedt de betaling van de door TriLED geleverde goederen en de installatie daarvan bij vooruitbetaling van 30% van de in de overeenkomst gespecificeerde prijs, en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst; 60% van de in de overeenkomst gespecificeerde prijs na levering van de goederen op de werf en de resterende 10% van de in de overeenkomst gespecificeerde prijs dient te worden betaald binnen dertig (30) kalenderdagen na de oplevering van de installatie. Betaling van de door TriLED na de levering verrichte diensten, dient te geschieden in overeenstemming met de op de factuur aangegeven termijn; bij gebreke aan een op de factuur vermelde betalingstermijn, dient de Klant de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum aan TriLED te betalen.

  5.2 De verkochte goederen worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud en blijven derhalve eigendom van TriLED tot de volledige betaling van de factuur, met inbegrip van kosten, intresten en schadevergoedingen.

  5.3 Alle betalingen dienen te gebeuren op het bankrekeningnummer van TriLED en in de valuta zoals aangegeven op de factuur.

  5.4 Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

  5.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de rentevoet van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals gewijzigd van tijd tot tijd). Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 3.500 EUR, onverminderd het recht van TriLED om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is TriLED (onverminderd de toepassing van haar andere remedies) tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om (i) de door TriLED geleverde verlichting van de Klant uit te schakelen tot alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van kosten, intresten en schadevergoedingen, zijn voldaan; of (ii) de geleverde goederen terug te halen bij de Klant. In dergelijke gevallen zijn alle schade en kosten die TriLED lijdt, met inbegrip van doch niet uitsluitend de kosten van afschakeling, terugname, demontage, enz., integraal ten laste van de Klant die deze op het eerste verzoek van TriLED zal betalen. De Klant verbindt er zich hierbij uitdrukkelijk toe om TriLED in dergelijk geval onvoorwaardelijke toegang te verlenen tot de panden en ruimten waar de geleverde goederen zijn geïnstalleerd evenals alle andere medewerking te verlenen teneinde TriLED toe te laten haar rechten conform deze bepaling onverkort uit te oefenen.

  5.6 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt TriLED zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

  5.7 Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  5.8 Indien er bij TriLED op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant onder meer doch niet uitsluitend door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt TriLED zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van TriLED in te gaan, behoudt TriLED zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

  5.9 Ingeval enige overeenkomst met TriLED door meerdere partijen/entiteiten gezamenlijk wordt aangegaan, erkennen deze partijen dat zij hoofdelijk en in solidum jegens TriLED zijn verbonden tot nakoming van de contractueel overeengekomen verbintenissen.

  5.10 Behoudens de toepassing van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (dagvaardingskosten en erelonen) die TriLED dient te maken teneinde de Klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de Klant.

  5.11 Alle taxen of kosten die TriLED dient te betalen om haar eigendomsvoorbehoud of andere (zakelijke) rechten maximaal tegenstelbaar te maken en/of te vermijden dat de door haar geleverde roerende goederen onroerend door incorporatie worden, zijn ten laste van de Klant en zullen door de Klant op eerste verzoek van TriLED worden betaald. TriLED is zo ook te allen tijde gerechtigd om het eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen op kosten van de Klant in het pandregister te registreren.

 6. Diverse verplichtingen van de Klant

  6.1 De Klant zorgt zelf voor de aanvraag van alle noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen – en voor zover door de Klant gewenst – tevens voor de mogelijke subsidies voor de realisatie van de door TriLEd te leveren goederen. Op verzoek van de Klant, zal TriLED in verband met de aanvraag van de benodigde vergunningen, goedkeuringen en subsidies de aan TriLED bekende en relevante informatie aan de Klant meedelen. TriLED is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de meegedeelde gegevens noch voor het al of niet toewijzen of intrekken van een goedkeuring, vergunning en/of subsidie van de bevoegde instanties.

  6.2 De Klant stemt hierbij uitdrukkelijk in (en maakt zich hierbij desgevallend uitdrukkelijk sterk voor de eigenaar van het pand indien de Klant niet zelf de eigenaar is) met het plaatsen van de bij TriLED bestelde goederen. Indien de Klant niet zelf de eigenaar van het relevante pand is, zal de Klant, op eerste verzoek van TriLED, een schriftelijk bewijs afleveren dat de eigenaar van het pand zijn instemming hiertoe heeft verleend. De Klant vrijwaart TriLED en vergoedt alle schade en draagt alle kosten van TriLED indien zou blijken deze toestemming niet gegeven mocht zijn, dan wel aan deze toestemming voorwaarden zouden zijn verbonden. Tevens vrijwaart de Klant TriLED voor alle klachten, aanspraken of vorderingen van derden met betrekking tot het pand.

  6.3 De Klant verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat de locaties waar de bij TriLED bestelde goederen dienen te worden geïnstalleerd te allen tijde goed toegankelijk zijn en dat de werkzaamheden ordentelijk en op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. De Klant geeft alle medewerking en ondersteuning waar dat nodig is om de aanleg en installatie van de bestelde goederen tijdig en zonder belemmering mogelijk te maken. De Klant zorgt er tevens voor dat de toegangswegen tot de relevante locatie en het pand geschikt zijn voor het benodigde transport voor het uitvoeren van de beoogde werkzaamheden. De Klant verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

  6.4 De Klant stelt aan TriLED een plaats ter beschikking waarin gedurende de periode van installatie en montage de onderdelen van de te leveren goederen veilig en zonder risico van mechanische en/of andere beschadiging kunnen worden opgeslagen.

  6.5 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door (i) onjuistheden in specifiek op verzoek van de Klant door TriLED uitgevoerde werkzaamheden; (ii) onjuistheden in de door de Klant verstrekte tekeningen, constructies, berekeningen, bestekken, werkwijzen, uitvoeringsvoorschriften en/of andere documenten of informatie; (iii) gebreken aan de (on)roerende za(a)k(en) waarin en waaraan de installatie en montage wordt verricht; of (iv) gebreken in de materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

 7. Controle en garanties

  7.1 De Klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen en/of de uitgevoerde werken bij de levering respectievelijk de oplevering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

  7.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na de (op)levering schriftelijk aan TriLED te worden gemeld. Eventuele verborgen gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan TriLED te worden gemeld. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant bovendien niet op.

  7.3 Voor de goederen die niet door TriLED werden geproduceerd of door derden aan TriLED werden aangeleverd, is de duur en de omvang van de waarborg van TriLED steeds beperkt tot de waarborg waarvan TriLED zelf kan genieten bij de producent of zijn leverancier (back-to-back).

  7.4 TriLED garandeert dat de door haar geleverde goederen gedurende de in de offerte genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. TriLED is evenwel niet gehouden tot kosteloos herstel van gebreken aan de geleverde goederen die optreden en dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van (I) normale slijtage; (II) beschadiging door de Klant of derden; (III) kortsluiting; (IV) misbruik, verkeerd gebruik en/of verkeerde toepassing van de geleverde goederen; (V) omstandigheden die (het functioneren van) de locatie beïnvloeden waar de geleverde goederen zijn geïnstalleerd, waaronder doch niet uitsluitend wijzigingen of onderhoud van het gebouw, veranderingen in de omgeving van deze locatie; (VI) (wijzigingen in) overheidsvoorschriften die van invloed zijn op de geleverde goederen. Voor zover er in de offerte en/of overeenkomst geen specifieke garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van vijf jaar.

  7.5 Alle kosten die TriLED dient te maken om (mogelijke) gebreken bij de Klant vast te stellen en/of nader te onderzoeken zijn integraal ten laste van de Klant.

  7.6 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke verplichtingen, bestaat de waarborg van TriLED er enkel in dat goederen die na ontvangst van een schriftelijke klacht door TriLED als niet conform worden erkend, naar keuze van TriLED (i) worden hersteld of vervangen binnen de termijn die TriLED daarvoor nodig acht of (ii) worden teruggenomen mits creditering van de desbetreffende factuur. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige (andere) vorm van schadevergoeding. 7.7 De Klant erkent en aanvaardt dat de door TriLED meegedeelde informatie en prognoses omtrent de geschatte (energie)verbruiken en –besparingen afhankelijk zijn van diverse factoren (waaronder doch niet uitsluitend de elektrische infrastructuur, de meterkast en de mogelijke variaties in het stroomverbruik) en dat TriLED dienaangaande geen enkele garantie geeft. Deze informatie en prognoses zijn louter indicatief en binden TriLED niet en kunnen onder geen enkele beding aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid en/of schadevergoeding in hoofde van TriLED mocht het werkelijk verbruik hoger zijn dan de meegedeelde prognoses.

 8. Aansprakelijkheid

  8.1 Indien TriLED (met inbegrip van haar onderaannemers, aangestelden of werknemers en/of enige andere persoon waarvoor TriLED aansprakelijk is) aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald.

  8.2 TriLED is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of van de door haar of haar onderaannemer uitgevoerde werken of voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout of het bedrog van TriLED of haar onderaannemer. Voor overige fouten is TriLED niet aansprakelijk.

  8.3 Ingeval TriLED aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TriLED per schadegeval beperkt tot maximaal 30% van de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans beperkt tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en dit met een absoluut maximum van 10.000 EUR per contractjaar. Schade onder de 250 EUR wordt niet vergoed, met dien verstande dat bij overschrijding van deze aansprakelijkheidsdrempel het drempelbedrag eveneens wordt vergoed.

  8.4 TriLED is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. TriLED is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden.

  8.5 De Klant verbindt er zich toe om door hem geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan, aan TriLED te melden, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. TriLED behoudt zich het recht voor de schade te laten beoordelen door een door TriLED aan te wijzen deskundige, wiens oordeel leidend zal zijn voor de afhandeling van de schade.

  8.6 TRILED is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant TriLED niet in de gelegenheid heeft gesteld om het reguliere onderhoud uit te voeren.

  8.7 Schade, ontstaan door fouten, handelingen of nalatigheden van de Klant zijn integraal voor rekening en risico van de Klant.

  8.8 Ieder vorderingsrecht van de Klant jegens TriLED met betrekking tot gebreken in door TriLED geleverde goederen, komt te vervallen indien (I) de gebreken niet zo spoedig als mogelijk zijn gemeld; (II) de Klant TriLED niet of onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om ter plaatse de klachten te onderzoeken; (III) er sprake is van foutief of ondeskundig gebruik door de Klant; of (IV) indien de Klant zelf of door derden reparatie- en/of andere werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel door TriLED aangegeven noodzakelijk onderhoud niet heeft doen uitvoeren aan de geleverde goederen.

  8.9 De Klant vrijwaart TriLED voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan TriLED toerekenbaar is.

 9. Risico-overdracht en verzekering

  9.1 Niettegenstaande hetgeen voorafgaat en in het bijzonder het bestaan van een eigendomsvoorbehoud ten gunste van TriLED, zullen de risico’s van verlies, beschadiging, waardevermindering of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden overgedragen aan de Klant vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem worden geleverd en/of bij hem werden geïnstalleerd. Tot het ogenblik dat de verkochte goederen integraal zijn betaald, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De klant zal, voorafgaand aan de bovenvermelde integrale betaling, op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom zijn en blijven van TriLED. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De Klant verbindt zich ertoe om TriLED onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

  9.2 De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze te verzorgen overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn.

  9.3 De Klant dient de verkochte goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend van verlies, verval, beschadiging, waardevermindering, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan TriLED voor te leggen.

 10. Ontbinding TriLED heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (I) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van de facturen); (II) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of regeling in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen van 31 januari 2009 (voor zover van toepassing, overeenkomstig artikel 35 van die Wet) door de Klant; (III) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (IV) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; (V) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (VI) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door TriLED gevraagde zekerheden te stellen; of (vii) indien TriLED goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens TriLED wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt TriLED zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die TriLED heeft geleden en worden alle vorderingen van TriLED op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  11.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen. 11.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Versie 1 januari, 2017